ID06 årsavgift och vad som ingår.

Följande funktioner ingår i årsavgiften:

ID06-kort.

Ett nytt, säkrare ID06-kort med hög tillitsnivå (LoA 2). ID06kortet används för inpassering på arbetsplatser som använder ID06-systemet och är kopplat till närvaroregistrering i elektroniska personalliggare.

ID06 Kompetensdatabas.

Kompetensdatabasen är en funktion för att digitalisera behörigheter och utbildningsbevis samt koppla dem till ID06kortet. Det underlättar kontrollen av utbildningsbevis på arbetsplatsen, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. I avgiften ingår läsbehörighet för arbetsgivare.

ID06 Bolagsdeklaration.

En funktion som gör det enklare för köpare av byggtjänster att kontrollera och upptäcka oseriösa aktörer i leverantörsleden. Funktionen lanseras successivt under 2019.

Mitt ID06.

En funktion där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-systemet. Företag får också tillgång till sin samlade personal-liggarinformation där all data finns med oavsett vilken byggarbetsplats man varit på.

Mobilt ID06kort. (under utveckling)

Det Mobila ID06kortet är en applikation som kan användas för många olika funktioner. Bland annat visas kompetenser som ligger i ID06 Kompetensdatabas kopplat till individen. Funktionen är under uppbyggnad.

Vad gör ID06 med de pengar som kommer in via avgifterna?

ID06 AB är ett icke vinstdrivande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. ID06 uppdrag är att skapa förutsättningar för sund konkurrens, hållbart företagande och säkra arbetsplatser.

ID06-systemet uppdateras löpande inför nya lagar och regler.

När börjar de nya avgifterna att gälla?

Årsavgiften för företagets anslutning till ID06-systemet faktureras av ID06 AB en gång om året.
Årsavgiften för ID06kort faktureras av ID06 AB kvartalsvis.

När måste jag ha ett ID06kort enligt den nya standarden?

I och med att vi byter system för anslutning av företag och individer till en hög tillitsnivå (LoA 2) samt inför säkrare teknik i ID06kortet behöver alla företag beställa det nya kortet. Detta innebär att beställning av den nya generationens ID06kort med LoA 2-nivå alltjämt gäller för företag och personer där det idag finns tekniskt systemstöd.

21 januari 2020 upphör alla gamla ID06kort att gälla. (även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum)

Källa är ID06 AB www.ID06.se